ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

 

 

  • ಶುಶ್ರೂಷಕರು
  • ತಂತ್ರಜ್ಞರು
  • ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ
  • ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಭಾಗ
  • ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ
  • ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
  • ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
  • ಗ್ರಂಥಾಲಯ
 

ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು


ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @ Kidwai Memorial Institute of Oncology Bangalore India