ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಂದಣಿ

 

 

 

  • ಜನಸಂಖ್ಯಾಧಾರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಂದಣಿ
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಂದಣಿ
  • ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
 

ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು , ಭಾರತ