ಆಡಳಿತ

 

 

 

  • ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು

  • ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ
  • ಟೆಂಡರ್ ಸಮಿತಿ
ಗೌರ್ನಿಂಗ್  ಕೌನ್ಸಿಲ್
 
 

ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು , ಭಾರತ